Изпрати запитване

Политика за поверителност

С настоящата политика за защита на данните „ИНТЕРПРЕД - СТЦ СОФИЯ” АД се задължава да осигури адекватно ниво на защита на данните. Политиката се  ще се прилага в съответствие с изискванията на Общия регламент за защитата на данни – Регламент 2016/679.

ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
ИНТЕРПРЕД СТЦ СОФИЯ АД  има за цел да  гарантира поверителността, целостта, наличността и автентичността на данните във всеки един етап от обработката на информацията в интерес на субектите на данни. Освен спазване на законовите разпоредби във връзка със защитата на лични данни, за постигането на тази цел е необходимо и прилагане на подходящи технически и организационни мерки. 

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?
Личните Ви данни ще бъдат обработвани  единствено с цел изпълнение на  възложената / поискана от Вас  информация за услуга или работа/ дейност / , като изготвяне на договор за наем, договор за наем на зали, договори за наем на паркоместа, изготвяне и изпращане на оферти за услуги, както изпращане на поискана информация за събития/ новини, рекламни съобщение за услуги в сградата на ИНТЕРПРЕД СТЦ СОФИЯ АД.

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
„ИНТЕРПРЕД - СТЦ СОФИЯ” АД е администратор на лични данни,който събира и обработва лични данни, при изготвяне на оферти, договори, както и да изпраща поискани рекламни съобщения, новини  за събития.

1. Обработващ лични данни, съвместни администратори

 

1.1  За определени свои дейности  „ИНТЕРПРЕД - СВЕТОВЕН ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР СОФИЯ“АД  обработва лични данни, които чрез подходящи технически и организационни мерки, които дават достатъчни гаранции, че обработката ще се осъществява в съответствие с изискванията на ОРЗД и че правата на субектите на лични данни ще бъдат защитени.

1.2.  Възможно е обработването на лични данни от  „ИНТЕРПРЕД - СВЕТОВЕН ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР„ АД  съвместно с друг администратор.Такова обработване се извършва след изрична договореност между „ИНТЕРПРЕД - СВЕТОВЕН ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР„ АД  и другия администратор.

1.3. Субектите на данни трябва да бъдат информирани за обработващите или категорията обработващи, на които ще им бъдат предадени личните данни. 

ДЕФИНИЦИИ ЗА „ЛИЧНИ ДАННИ“
„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); „физическо лице, което може да бъде идентифицирано“, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Специални категории лични данни“ са лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице.

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ? 
„ИНТЕРПРЕД - СТЦ СОФИЯ” АД събира само лични данни, които са абсолютно необходими за изпълнението на съответните задачи. Когато вече не са нужни, данните подлежат на изтриване, освен ако законът изисква съхраняването им за по-дълъг срок. ИНТЕРПРЕД - СТЦ СОФИЯ” АД не обработва специални категории лични данни.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА

„ИНТЕРПРЕД - СТЦ СОФИЯ” АД обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, параграф1, б. „а“,и б. „е“ от GDPR, а именно:

 • чл. 6 , параграф1, б. „а“ от GDPR -  Вие сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг – рекламни, търговски съобщения. Данните обработвани на това основание са някои видове бисквитки за които се изисква вашето одобрение, както и изпращането на съобщения;

 • чл. 6 , параграф1, б. „е“ от GDPR - обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на „ИНТЕРПРЕД - СТЦ СОФИЯ” АД, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете. На това основание се обработват записите от видеонаблюдението в сградите на Администратора.

 

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

А/  За целите на легитимните интереси на „ИНТЕРПРЕД - СТЦ СОФИЯ” АД , а именно:

 • Видеонаблюдение с цел охрана на сградите и посетителите им.

 • Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни.

Б/ За маркетингови цели:

 • изпращане на съобщения за събития;

 • изпращане на рекламни и/или информационни съобщения.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ (COOKIE POLICY)
Сайта ни използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

 • Задължителни бисквитки - тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. С тях ви показваме информацията на сайта на правилния език и включваме кеширането.

 • Аналитични бисквитки - благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни, а ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или настолно устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

 • Функционални бисквитки - тези бисквитки позволява на потребителя да използва пълната функционалност на сайта ни, а също и да се запомня предпочитаният език, на който да се зарежда информацията.

 • Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др. В допълнение, повечето рекламни мрежи предлагат възможност да се отпишете от профилирано рекламиране. За повече информация, моля посетете www.aboutads.info/choices/ или https://youronlinechoices.eu/.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Лични данни
Свързаната с бисквитките информация не се използва за установяване на самоличността ви , а образците с данни са изцяло под наш контрол. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.

 • Бисквитки на трети страни

Не разрешаваме услуги на трети страни на нашия сайт да изпращат бисквитки до потребителите.

 • Как да контролирате бисквитките

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитките както желаете. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашето устройство, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате сайта, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

 • Отказ от използването на бисквитки

Лесно можете да приемете или откажете използването на бисквитки на този сайт, като щракнете върху една от следните връзки:

 1. Приемам бисквитките

 2. Отказвам бисквитките (освен тази, която запаметява настоящия избор)

 3. Отказвам бисквитките (*) (в този случай ще виждате банера ни за бисквитки всеки път, когато посещавате нашия уебсайт)

(*) Можете да откажете използването само на бисквитки, които не са абсолютно необходими. Някои бисквитки са абсолютно необходими, за да можете да използвате този сайт. Без тях няма да можем да ви предоставим определени функции, като например автоматично влизане на сайта „Право и публикации на ЕС“.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИТЕ
Съхраняваме клиентски данни и данни на доставчици във връзка със сключването и изпълнението на договори с клиенти и доставчици. „ИНТЕРПРЕД - СТЦ СОФИЯ” АД . Обработката се осъществява въз основа на Общия регламент на ЕС за защита на данните (ОРЗЛД) и на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (ЗИДЗЛД). Грижим се да осигурим поверителност, цялост, наличност и устойчивост на системите, и услугите свързани с обработването на данни.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
1. Предаване на данни

„ИНТЕРПРЕД  – СВЕТОВЕН ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР„ АД предава лични данни  само при наличието на правно основание за предаването. 

Предаването на данни в рамките на Европейския съюз се извършва свободно.Предаването на лични данни на трети страни е допустимо само въз основа на закона или със съгласието на субекта на данните.

Когато получателят на личните данни се намира извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство са необходими специални мерки за гарантиране на правата и интересите на субектите на данни. Предаване на данни  не бива да се осъществява, ако нивото на сигурност на данните в третата държава, в която се намира седалището на получателя, не е достатъчно или липсват други подходящи гаранции. Такива гаранции се съдържат по-специално в стандартните клаузи относно защитата на данните, договорени с получателя. 

Информация за лични данни може да бъде предоставяна на правоприлагащи органи (прокуратура, полиция, данъчни органи и др.) само писмено, след съгласуване с указанията на компетентния правен консултант (адвокат). В случай на подаване на жалба от страна на дружество  „ИНТЕРПРЕД – СВЕТОВЕН ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР„ АД, информация за извършеното деяние може да бъде предоставена и без съгласуване. Предаване на информация по телефон или имейл не се допуска, тъй като тези начини за комуникация не позволяват идентифициране на получателя.

Извършва се видео наблюдение от охранителна фирма, с която   „ИНТЕРПРЕД – СВЕТОВЕН ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР„ АД  има договор. Камерите не записват звук и нямат възможност за отдалечено наблюдение чрез интернет.

 

2.  Искане на информация за субектите на данни 

2.1. При поискване на информация за субекта на данни, чието предоставяне е законово задължение на „ИНТЕРПРЕД – СВЕТОВЕН ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР„ АД, информацията се предоставя само след съгласуване с ръководството на дружеството и при наличието на писмено искане за предоставяне на информация.

2.2. „ИНТЕРПРЕД - СВЕТОВЕН ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР„ АД  може да предостави исканата информация и когато не е налице законово задължение, но дружеството има легитимен интерес от предоставяне на информацията 

2.3. Във всички останали случай на искане на информация за субекта на данни, е необходимо съгласуване със субекта на данни. 

СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Личните данни се съхраняват по начин, който позволява идентифицирането на субекта на данни за период не по – дълъг от целта за която са събрани, при спазване на законоустановените срокове. 

След изтичането на сроковете за съхранение лични данни се изтриват. В случай на обработване на данни въз основа на предоставено съгласие от субекта на данни, при оттегляне на съгласието данните се изтриват.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 
1. Субектите на данни, по-специално служители, клиенти, лица за контакт с доставчици на стоки и услуги, имат право на достъп до данните и по – специално да получи информация за:

 • категориите лични данни, които се обработват.
 • целите на обработване
 • получателите или категориите, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни.
 • при възможност, срока на съхранение на личните данни или критериите, използвани за определянето на този срок.
 • когато субекта на данни не е предоставил лично данните си, кой е техният източник

2. Субектът на данни има право да поиска от "ИНТЕРПРЕД - СВЕТОВЕН ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР„ АД   да коригира неточните лични данни свързани с него.

3. Субектът на данни има право да поиска „ИНТЕРПРЕД - СВЕТОВЕН ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „ АД  да изтрие свързаните с него лични данни.  „ИНТЕРПРЕД  - СВЕТОВЕН ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „ АД  ще изтрие данните само ако не е налице правно основание въз основа на което да се извършва обработването. Решението за изтриване на данните е на управителния орган.

4. Субектът на данни има право да поиска ”ИНТЕРПРЕД - СВЕТОВЕН ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „ да ограничи обработването на неговите лични в случаите когато:

 • точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • субектът на данните е възразил срещу обработването и е в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

5. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на „ИНТЕРПРЕД  - СВЕТОВЕН ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „ АД  , в структурирана, широко използвана и пригодна за машинно четене форма. Субектът на данни има право да прехърли тези данни на друг администратор .

6. При всеки случай, в който данните бъдат коригирани, изтрити, пренесени или обработването бъде ограничено, „ИНТЕРПРЕД  - СВЕТОВЕН ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР„ АД  уведомява субекта на данни. 

7. При обработката на искания е необходимо да се установи по безспорен начин идентичността на субекта отправил искането на данни. За целта, ако е възможно от организационна гледна точка се изисква представянето на лична карта или друг официален   документ със снимка. Копия на лични карти не се правят.

8. Когато личните данни се обработват въз основа на дадено съгласие, субектът на  данни има право да оттегли даденото съгласие, при което обработването се преустановява и данните се изтриват, в случай че не е налице друго правно основание за обработването им.

9. Всяко запитване във връзка със защитата на данни се документира.

10. Всички запитвания свързани с правата на субектите на данни се отправят в   свободна форма и се докладват на управителите. Действия по упражняване на търсеното право се извършват след разрешение на управителите.

 Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или

2. да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

В случай, че не желаете да получавате съобщения от нас, моля да потвърдите отписването Ви като се свържете с нас на посочения по-долу имейл. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ:  

ИНТЕРПРЕД - СТЦ СОФИЯ АД, ЕИК :121053911, регистриран със седалище и адрес на управление :

гр. София, 1040, СО р-н Изгрев, 

бул. Драган Цанков № 36, 

ЕИК: 121053911, 

представлявано от:  Лора Влахова

В случай, че Ви е необходима допълнителна информация или желаете да упражните някой от Вашите права може да се свържете с нас :

гр. София, 1040

адрес: бул. „Драган Цанков“ 36,

тел.: 02/969 33 12,

имейл: office@wtcsofia.bg

Отделно от горното имате право да подадете сигнал до надзорния орган на България - Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ
ИНТЕРПРЕД - БОЯНА

ИНТЕРПРЕД - БОЯНА

София, Манастирски ливади - Изток пк. 1404, ул. "Спас Соколов" 7
Виж на картата Контакти LinkedIn